Marka WDG to zestaw za­awan­so­wanych usług świad­czonych na bazie doś­wiad­czenia fir­my BoBsoN Robert Partyka. Fir­ma ta fun­kcjo­nuje na ry­nku od lat 90’ i ma za so­bą wie­le za­koń­czo­nych su­kce­sem wdro­żeń i sze­reg za­do­wo­lo­nych kli­entów w swo­im port­folio. W roku 2015 fir­ma BoBsoN baz­ując na swo­im do­świa­dcze­niu uru­cho­miła la­bo­ra­to­rium bada­wczo-ro­zwo­jowe z za­kre­su ele­ktro­ni­ki uży­tko­wej i prze­my­sło­wej. W roku 2019 labo­ra­to­rium zo­sta­ło wy­dzie­lo­ne ja­ko zo­rga­ni­zo­wa­na czę­ść prze­dsię­bio­rst­wa pod na­zwą WDG.

WDG jest do­sta­wcą pro­du­któw i us­ług z za­kre­su pro­je­kto­wa­nia ele­ktro­ni­ki na ryn­ku pol­skim i za­gra­ni­cznym. Dzię­ki bo­ga­temu do­świad­cze­niu na­by­te­mu pod­czas ws­pół­pra­cy z fir­ma­mi z ró­żnych br­an­ży je­ste­śmy w st­anie za­pro­po­no­wać op­ty­ma­lne ro­zwią­za­nia skro­jone na mia­rę po­trzeb i wy­mo­gów na­szych kli­entów. Wspa­rcie dzia­łu pro­gra­mi­sty­czne­go fir­my BoBsoN po­zwa­la na ofe­ro­wa­nie nie ty­lko pro­je­któw sprz­ętu, ale tak­że wy­ma­ga­nego dla nich opro­gra­mo­wa­nia ope­ra­cy­jne­go.

Laboratorium

analiza

Ana­li­za ry­nku. Spra­wdza­my, czy ktoś ro­bi po­do­bne rze­czy, a je­że­li tak, to w ja­ki spo­sób.

analiza

We­ry­fi­ka­cja te­chno­lo­gii. Za­sta­na­wia­my się ja­kie te­chno­log­ie mo­żna za­sto­so­wać do ro­zwią­za­nia po­sta­wio­nego pro­ble­mu. Na przy­kład je­że­li urzą­dze­nia ma­ją się ze so­bą ko­mu­ni­ko­wać, czy to bę­dzie Blue­tooth, Wi­fi, czy mo­że po­łą­cze­nie ka­blo­we albo ra­dio.

analiza
analiza

Stu­dium wy­ko­nal­no­ści. Bu­du­je­my mo­de­le lub pro­to­ty­py, któ­re po­zwa­la­ją spra­wdzić, jak wy­bra­ne ro­zwią­za­nia bę­dą dzia­łać. Dla przy­kła­du z po­prze­dnie­go pu­nktu mo­że to być okre­śle­nie sku­te­czne­go za­się­gu ko­muni­ka­cji ra­dio­wej.

analiza

W na­szy­ch pra­ca­ch ko­rzy­st­amy z plat­form Ar­du­ino, Ra­spbe­rry Pi i po­do­bn­ych, dzięki cze­mu mo­że­my sku­pić się na isto­cie pro­ble­mu bez po­trze­by dro­gie­go i cza­so­chło­nne­go pro­je­kto­wa­nia ca­łe­go urzą­dze­nia.

analiza
analiza

Za­sto­so­wa­nie dru­ku 3D po­zwa­la nam szy­bko wy­ko­nać nie­zbę­dne ele­me­nty me­cha­ni­czne.

analiza

Ma­jąc przed ocza­mi cel po­sta­wio­ny przez Kli­enta, przy­go­to­wu­je­my kom­ple­tny ra­po­rt za­wie­ra­ją­cy wy­ni­ki prze­pro­wa­dzo­nych ba­dań, wniovski i na­sze re­ko­men­da­cje.

analiza

Projektowanie elektroniki

analiza

Spe­cja­li­zu­je­my się w, ste­ro­wni­kach, ele­ktro­ni­ce no­szo­nej. Pro­je­ktu­je­my urzą­dze­nia prze­zna­czo­ne do pra­cy w śro­do­wi­sku prze­my­sło­wym, ele­ktro­nikę ko­nsu­me­ncką, sche­ma­ty ele­ktry­czne i ob­wo­dy dru­ko­wa­ne, któ­re w za­le­żno­ści od sto­pnia sko­mpli­ko­wa­nia ukła­du mo­gą być dwu- i wię­cej wa­rstw­owe.

analiza

Je­że­li pro­jekt te­go wy­ma­ga, przy­go­to­wu­je­my opro­gra­mo­wa­nie dla wbu­do­wa­nych pro­ce­so­rów oraz apli­ka­cję dla kom­pu­te­ra/smart­phona, z kt­órą urzą­dze­nie bę­dzie współ­pra­co­wa­ło.

analiza
analiza

Bu­du­je­my pro­to­ty­py, któ­re we­ry­fi­ku­ją po­pra­wn­ość dzia­ła­nia pro­je­kto­wa­ny­ch urzą­dzeń. Na ich pod­sta­wie do­ko­nu­je­my nie­zbę­dnych po­pra­wek w sprzę­cie i opro­gra­mo­wa­niu.

analiza

Je­ste­śmy w sta­nie zapro­je­kto­wać de­dy­ko­wa­ną obu­do­wę do urzą­dze­nia oraz ele­me­nty me­cha­ni­czne, któ­re na­stę­pnie mo­że­my szy­bko wy­ko­nać me­to­dą dru­ku 3D .

analiza
analiza

Kli­en­towi do­sta­rcz­amy do­ku­me­nta­cję akce­pto­wa­ną przez wszy­stkich pro­du­cen­tów elektro­niki.

analiza

Na zle­ce­nie Kli­en­ta mo­że­my zor­ga­ni­zo­wać ca­ły pro­ces pro­du­kcy­jny.

analiza

Zadzwoń do nas
+48 32 750 08 71

Napisz do nas
biuro@bobson.pl